Všeobecné obchodní podmínky

TESKO konstrukce s.r.o., Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany,

s účinností od 1. 2. 2018

1. Obecná ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé dodavatelsko-odběratelské smlouvy (objednávky, či jiné závazné formy smluvního vztahu) nebo smlouvy o dílo uzavřené společností TESKO konstrukce s.r.o. jako zhotovitelem, nebo dodavatelem.

2. Objednávky, uzavírání smluv, objednávek, či jiných forem smluvních vztahů

2.1 Telegrafické, telefonické, e-mailové nebo ústní objednávky (dále jen „Komunikace“) jsou pro zhotovitele / dodavatele závazné pouze tehdy, když je zhotovitel objednateli písemně potvrdí.

2.2 Žádné skutečnosti a údaje v Komunikaci obsažené nelze považovat za závazný návrh na uzavření smlouvy (nabídky), nebo přijetí Vašeho návrhu na uzavření smlouvy, objednávky či jiného právního vztahu (dále jen „Smlouva“), není-li to výslovně uvedeno. Obsahuje-li Komunikace výslovně návrh na uzavření Smlouvy, pak jakékoliv, i nepodstatné změny nabídky obsažené v Komunikaci, budou považovány za novou nabídku. Obsahuje-li Komunikace návrh na uzavření Smlouvy, nebo je-li reakcí na Váš návrh na uzavření Smlouvy, pak Smlouva, která má na základě tohoto návrhu vzniknout, bude uzavřena až okamžikem podpisu jejího písemného vyhotovení v písemné formě. Obsah Komunikace má výlučně sdělovací charakter, je důvěrný a je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci.

3. E-mailová korespondence

3.1 Jestliže nejste oprávněný příjemce e-mailové zprávy, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdrželi jakýkoli e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej vymažte.

4. Technické podklady

4.1 Všechny výkresy a technické popisy, které budou předány k dispozici objednateli resp. druhé straně Smlouvy, jsou duševním vlastnictvím zhotovitele a nesmí být předávány bez jeho souhlasu třetím osobám. Pokud nedojde z jakýchkoliv důvodů k uzavření Smlouvy, musí být tyto technické podklady zhotoviteli obratem vráceny.

5. Záruky a reklamace

5.1 Nebezpečí škody na díle, tj. nebezpečí zničení, poškození nebo znehodnocení díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

5.2 Obě strany budou dbát na důsledné předání a převzetí díla, aby vyloučily pozdější reklamace.

5.3 V případě zjištění vady dodaného díla je objednatel povinen bezodkladně písemně (nejlépe e-mailem na adresu tesko@teskokonstrukce.cz) oznámit zhotoviteli zjištěné vady a zhotovitele vyzvat k účasti na kontrolní obhlídce. Nejedná-li se o havárii, pak obhlídka proběhne do 5 pracovních dní, nedomluví-li se obě smluvní strany jinak.

6. Místo plnění, převzetí

6.1 Místem plnění je místo předmětu díla.

6.2 Objednatel je povinen potvrdit převzetí díla podpisem příslušných dokladů.

7. Cena zboží a platební podmínky

7.1 Zhotovitel vystaví faktury na kupujícího se splatností 14 dnů, pokud si nedohodnou zhotovitel a objednatel jinou lhůtu splatnosti.

7.2 Zhotovitel fakturuje v dohodnutých cenách dle objednávky nebo smlouvy o dílo.

7.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu cen v průběhu platnosti objednávky či smlouvy o dílo v závislosti na změnách cen vstupních materiálů, doprav popř. kurzovních sazeb.

7.4 Má-li kupující jakékoliv výhrady k fakturám, které mu byly zaslány, je povinen tyto faktury zhotoviteli doporučeně poštou vrátit a oznámit písemně (nejlépe e-mailem na adresu tesko@teskokonstrukce.cz) nejpozději do 5 dnů od vydání faktury, zhotoviteli, jaké má výhrady k vystavené faktuře, pokud tak neučiní má se za to, že faktura je v pořádku a řádně vystavena.

8. Vyšší moc

8.1 Za případy vyšší moci se pokládají takové mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale plnění smluvních povinností, k nimž došlo po uzavření Smlouvy a které žádným ze smluvních partnerů nemohly být předvídány ani odvráceny.

8.2 Smluvní partner, kterému bylo tímto znemožněno plnění smluvních povinností, musí při objevení se těchto okolností druhého smluvního partnera o tomto bez prodlení písemným dopisem informovat a předložit jemu o tom důkaz, že tyto okolnosti měly podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

8.3 Oba smluvní partneři jsou povinni informovat se vzájemně a bez prodlení o odstranění překážek, které bránily plnění smluvních povinností. Platební neschopnost, úřední zásahy, které brání včasné úhradě vyplývající z uzavřené Smlouvy se nepokládají za vyšší moc.

9. Sankce

9.1 V případě prodlení s úhradou faktur ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% (není-li ve Smlouvě uvedeno jinak) z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení kupní ceny.

9.2 Objednatel je povinen zaplatit fakturu a smluvní pokutu do 7 dnů ode dne jejího vystavení.

9.3 Zaplacením smluvní pokuty není objednavatel zbaven plnění smluvních povinností a zaplacením této sankce nejsou dotčeny nároky zhotovitele, které touto sankcí nejsou kryty.

10. Všeobecná ustanovení

10.1 Vztahy účastníků se řídí dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

11. Soudní příslušnost

11.1 Sjednává se rozhodné právo české.

V Praze, dne 1. 2. 2018

Radek Ondruch, jednatel společnosti

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz