Zemědělské stavby a jízdárny

Zastřešení objektu Buková u Příbramě, jezdecký areál Kamenný dvůr

Zastřešení objektu Buková u Příbramě, jezdecký areál Kamenný dvůr

Úkolem tohoto projektu bylo zastřešení objektu s obdélníkovými půdorysnými rozměry přibližně 12,93×53,26 m dřevěnou plochou střechou. Nosnou konstrukcí jsou lepené vaznice 140/200 mm, 160/300 mm, 160/260 mm, 170/250 mm a vaznice 140/260 mm tvořící vodorovnou část střechy. Některé vaznice staticky působí jako spojitý nosník podepřený na jednom konci dřevěným průvlakem, uprostřed připevněný k ŽB věncům a na druhém konci kotvený opět k dřevěnému průvlaku. Část […]

ZOO Ostrava - zastřešení pavilonu hrochů

ZOO Ostrava - zastřešení pavilonu hrochů

Dřevěná konstrukce zastřešení rekonstruovaného pavilonu hrochů se skládá ze dvou částí, z obloukovou a z ploché části. Oblouková část, která bude z velké části prosklená, je tvořena z lepených obloukových modřínových vazníků rozměrů 120 / 600 mm. Staticky působí jako prosté nosné nosníky uložené pevně na jedné straně do železobetopnového průvlaku a na druhé straně posuvně. Z důvodu sjednocení deformací sousedních oblouků je ve vrcholu a u současně u paty […]

Dřevostavba ovčína Dlouhá Stropnice

Dřevostavba ovčína Dlouhá Stropnice

Nosná konstrukce ovčína Dlouhá Stropnice u Nových Hradů v Jihočeském kraji o půdorysném rozměru 30,6×12,6 m je tvořena pěticí dřevěných lepených trojkloubových rámů, kde rámový roh je vytvořen jako velký zubovitý spoj. Konstrukce je ve štítech doplněna lepenými krokvemi podepřenými čtveřicí lepených sloupů. Celá takto vytvořená konstrukce je kotvena k betonové podezdívce o nestejné výšce. Lepené rámy jsou uloženy s roztečí 5 m, výška konstrukce ve hřebeni je 6 m. Konstrukce […]

Hřebčín v obci Křenek

Hřebčín v obci Křenek

Střešní konstrukce objektu hřebčína má půdorysné rozměry cca 28,4 m x 30 m. Střední část objektu tzv. " Výběhová hala " je zastřešena sedlovou střechou z lepených dřevěných plnostěných vazníků v rovném provedení s ocelovým táhlem. Jednotlivé vazby konstrukce sedlové střechy jsou na rozpon 15,8 m a v osových vzdálenostech 3,85 m. Kolmo na lepené sedlové vazby jsou připojeny krokve po vlašsku z masivu.

Na konstrukci sedlové střechy navazují v obvodové části […]

Jízdárna na Císařském ostrově v Praze

Jízdárna na Císařském ostrově v Praze

Nosná konstrukce jízdárny je realizována z lepených dřevěných obloukových plnostěnných vazníků s ocelovým táhlem doplněných o lepené vaznice a ocelové zavětrovací kříže. Práce byly prováděny přímo pro investora stavby.

Investor stavby : IN – EXPO GROUP, s.r.o. se sídlem na Praze 1

Realizace : rok 2001

Fotogalerie stavby :

Jízdárna v Třebotově u Prahy

Jízdárna v Třebotově u Prahy

Na stavbě této jízdárny je realizací závodu TESKO dodávka a montáž nosné konstrukce střechy a současně i část střešního pláště a to dřevěný záklop. Nosnou konstrukci tvoří trojkloubové lepené dřevěné obloukové vazníky s ocelovým kruhovým táhlem a se systémem dřevěných lepených ztužidel a ocelových zavětrovacích křížů. Konstrukce je dále doplněna řezanými dřevěnými vaznicemi, na kterých je položen palubkový záklop.

Informace o stavbě

Jízdárna je částečně zapuštěná […]

Jízdárna - lázně Velichovky

Jízdárna - lázně Velichovky

Pro soukromého investora, majitele spol. KARSIT s.r.o., jsme vyrobili a namontovali vrchní část stavby jízdárny. Areál je umístěn na okraji lázní Velichovky, nedaleko Jaroměře.

Nosná konstrukce haly je tvořena betonovými sloupy, na které jsou usazeny lepené dřevěné sedlové vazníky se spodní pásnicí obloukovou, tzv. " Rakušáky ". Střešní plášť je proveden z pohledových BIO desek tl.28 mm položených na vaznicích z hoblovaného masivu. Ve vrcholu […]

Další realizace :

Stáj v Chlumečku u Českého Krumlova

Jízdárna v Krutěnicích u Klatov

Africký dům a chovatelské zázemí, Stáj „C“, ZOO v Praze

Pavilon slonů, ZOO v Ústí nad Labem

TESKO konstrukce s.r.o.
Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 - Vysočany

E-mail: tesko@teskokonstrukce.cz